Indicatiestelling

IntegraalZorg biedt ondersteuning aan mensen die:

  • medisch-specialistische verpleging (MSVT) nodig hebben;
  • voor kortere of langere tijd verpleging en verzorging nodig hebben;
  • palliatieve zorg vragen: mensen in hun laatste levensfase met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Wat gebeurt er nadat u een aanvraag bij ons heeft ingediend?

Na het eerste gesprek met u en eventueel andere betrokkenen, zullen we nagaan of u al over de juiste indicatie beschikt. Is dit nog niet het geval, dan kunnen we samen en in overleg een passende indicatie aanvragen bij de juiste instanties.

Hieronder ziet u een korte opsomming van de belangrijkste instantie en welke hulpvragen onder deze instanties vergoed kunnen worden.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u (extra) particuliere zorg wilt aanvragen. Voor zover deze zorg niet binnen de indicatiestelling wordt vergoed, zal dit zelf betaald moeten worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is er voor volwassenen die door hun beperking belemmerd worden in hun dagelijks leven. Hierdoor is het moeilijk om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Lukt het niet op eigen kracht, vanwege lichamelijke, (licht) verstandelijke, zintuiglijke beperkingen of psychiatrische problemen en hebt u geen hulp uit uw omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo.

Binnen de Wmo vallen bepaalde vormen van zorg en ondersteuning. Dit worden ook wel ‘zorgfuncties’ genoemd. De Wmo kent de volgende zorgfuncties:

  • begeleiding individueel, in een groep, bij persoonlijke verzorging;
  • huishoudelijke hulp;
  • logeer- en vakantieopvang/kortdurend verblijf;
  • beschermd wonen;
  • hulpmiddel vervoer;
  • woningaanpassing.

IntegraalZorg helpt u met individuele begeleiding vanuit de Wmo.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zorg vanuit de Zvw krijgt u als u een lichamelijk beperking of chronische ziekte heeft en u langdurig, langer dan een jaar, zorg nodig heeft.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Vanuit de WLZ kunnen wij zorg bieden als iemand alle dagen en 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft.

Is er sprake van een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking, dan verzorgt het CIZ (Centrum Indicatiesteling Zorg) de indicatie. Het zorgkantoor regelt vervolgens de toekenning.

 

Zoekt u meer informatie over zorgtoekenning?

www.ciz.nl
www.zorgwijzer.nl/faq/zorgverzekeringswet

Reacties zijn gesloten.